7r3a5831
Barn leser i gresset - Myrane Kanvas-barnehage
7R3A5046
7r3a5620
27-03-17__5888958

Å lykkes i å omgås andre

Barnehagens hovedmål er at barn skal utvikle sosial kompetanse, det vil si å lære seg å lykkes i å omgås andre. Det er personalet i barnehagen som har ansvaret for at kvaliteten i relasjonen mellom barn og voksne er god. Vi er likeverdig, men ikke likebyrdig. Det innebærer at personalet må være tydelige ledere, samtidig vise respekt, være lyttende og empatiske overfor barna. Barn trenger voksne som ser dem og som er i stand til å regulere og veilede på en måte som er tilpasset det enkelte barnet. Respekt for enkeltindividet er sentralt for vårt arbeid – i vår barnehage er det plass for alle. Vi arbeider derfor for å være omsorgsfulle og sensitive voksne som forstår barns intensjoner.
I vårt arbeid med sosial kompetanse er det særlig tre områder som er viktig: omsorg, lek og språk
OMSORG
Omsorg for hvert enkelt barn er vårt hovedfokus. Hvert barn skal få oppleve nærhet og trygghet, og bli møtt av anerkjennende voksne. Hos oss har alle barn en primærkontakt. Dette er en ansatt som særlig i starten skal bidra til å gi barnet en god inngang i barnehagen.
LEK
Barns rett til lek er stadfestet i FNs barnekonvensjon. Lek er synonymt med barndom og er en av barns viktigste aktiviteter. I lek lærer barna seg selv og andre å kjenne, de bearbeider inntrykk og opplevelser, utvikler språk og sosiale ferdigheter og prøver ut ulike roller. Lek gir erfaringer med valg, konflikter, problemløsning og forsoning. Vi vil arbeide for å skape et godt lekemiljø for alle barn. Vår kompetanse og refleksjoner omkring lek skal bidra til at vi hver dag legger til rette for lek og inspirerer til fantasi, skaperglede og livsutfoldelse. Leken har en fremtredende plass i barnehagen. Den er lystbetont og tilfredsstiller både psykiske og fysiske behov hos barnet.

Hvert barn skal få oppleve gleden av å ha noen å leke med. Å få venner og være en del av felleskapet er vesentlig for at barn skal trives i barnehagen.
Barna skal få påvirke sin egen hverdag, lære seg å samarbeide og vise omtanke for andre.

SPRåK
Språket er redskap for tanken, og det viktigste virkemiddelet i kommuniksajon mellom mennesker. I barnehagen har vi egne språkpedagoger som skal sikre at vi arbeider for å skape et godt språkmiljø, der vi setter ord til handling,  samtaler, og vi stimulerer barnas språklige bevissthet gjennom bruk av språkleker, regler, sang og rim.